Autorské práva

Autorské právo (po anglicky copyright) je právo rozhodovať o vlastnom diele. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, prípadne ktorej občanom je autor. Medzinárodné dodržovanie autorských práv je umožnené medzinárodnými zmluvami. Na Slovensku je to tzv. autorský zákon (Zákon č. 618/2003 Zz o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom).

(1) Predmetom autorského práva je literárne dielo, vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a počítačový program, b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška, c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie alebo verejné predvedenie, d) hudobné dielo s textom alebo bez textu, e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo, f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia, g) fotografické dielo, h) architektonické dielo, dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu, i) dielo úžitkového umenia, j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.

(2) Predmetom autorského práva je báza dát v akejkoľvek forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.

(3) Ochrana sa nevzťahuje na
a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela, b) text právneho predpisu, rozhodnutie administratívnej a právnej povahy, verejnú listinu, úradný spis, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných a ich preklad; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.