Označenie pôvodu

Podľa zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov, ponúkame Vám prostredníctvom patentového zástupcu vypracovanie rešerše a podanie prihlášky Označenia pôvodu do Registra zapísaných označení pôvodu a Vaše zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len Patentový úrad) tak, aby prihláška označenia pôvodu splňala všetky kritéria pre jej registráciu. V prípade Vášho záujmu Vám zároveň ponúkame sprostredkovanie Medzinárodného zápisu označenia pôvodu vo WIPO v Ženeve.

1. Označenie pôvodu: (dalej len OP) je všeobecne známy zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta z ktorého pochádza výrobok alebo služba (napr. Orava, Tokaj, Modranské víno) a je zapísané do Registra OP na Patentovom úrade (oznacením pôvodu môže byt aj obchodné meno).
2. Ochranná doba OP: časovo neobmedzená ochrana.
3. Práva majiteľa OP:
a, Výlučné právo označovat svojím OP výrobky alebo služby, ktoré sú zapísané v registri OP alebo užívať OP v spojení s týmito výrobkami alebo službami (medzinárodné označenie výrobkov alebo služieb, chránených OZ je TM ...Trade Mark).
b, Bez súhlasu majiteľa nikto nesmie užívať jeho OP, alebo označenie s ňou zhodné alebo zameniteľné pre výrobky alebo služby rovnakého druhu.
c, Majiteľ OP sa môže domáhať, aby porušenie jeho práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a škoda (dobré meno) nahradená.
d, Colnica na žiadost majiteľa OZ neprepustí výrobky, ak ich označenie porušuje práva majiteľa OP, ktoré preukáže výpisom z registra OP.
e, Spory zo vzťahov s OP prejednáva Patentový úrad, prípadne príslušné súdy , pričom sa jednotlivé strany môžu obrátiť na patentového zástupcu.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.