Patenty (Vynálezy)

Podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch , priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, ponúkame Vám prostredníctvom patentového zástupcu vypracovanie rešerše a podanie prihlášky vynálezu/patentu do Registra udelených patentov a Vaše zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tak, aby prihláška Vášho vynálezu splňala všetky kritériá pre jej registráciu (udelenie patentu). V prípade Vášho záujmu Vám zároveň ponúkame Medzinárodný zápis patentu vo WIPO Ženeva.

1. Patent je ochranným dokumentom na vynález, priemyselno-právna ochrana všetkých technických riešení, výrobkov, spôsobov výroby a zariadení, ktoré sú nové, priemyselne vyuzitelné, majú urcitú technickú úroveň a sú zapísané v Registri na Patentovom úrade.

2. Výhody:
- Touto medzinárodne uznávanou priemyselno-právnou ochranou Vášho výrobku, spôsobu výroby alebo zariadenia dosiahnete absolútnu ochranu na území Slovenskej republiky, prípadne aj v zahraničí.
- Kvalitne spracovanou prihláškou vynálezu sa zamedzí konkurenčná výroba nielen zhodných, ale aj podobných výrobkov a zariadení.
- Účinkom registrácie patentu vzniká majiteľovi výlučné právo (absolútne) využívať daný patent na určenom teritóriu.
- Súhlas na využívanie patentu udeľuje jeho majiteľ iba formou licenčnej zmluvy.

3. Riziká v prípade nechráneného výrobku alebo výrobnej technológie:
- V prípade že firma, ktorá vyrobí Váš výrobok, zabezpečí mu právnu ochranu formou patentu, stáva sa jeho majiteľom. Na základe týchto okolností sa môže súdnou cestou domáhať aby porušenie jej práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a škoda (aj dobré meno) Vami uhradená.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.