Ochranné známky

Podľa zákona č. 55/1997 Zb. o ochranných známkach ponúkame Vám prostredníctvom patentového zástupcu vypracovanie rešerše a podanie prihlášky ochrannej známky do Registra ochranných známok a Vaše zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tak, aby prihláška ochrannej známky spĺňala všetky kritériá pre jej registráciu . V prípade Vášho záujmu Vám zároveň ponúkame Medzinárodný zápis ochrannej známky vo WIPO Ženeva.

1. Ochranná známka (OZ )
- Je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť od seba výrobky alebo služby, pochádzajúce od rôznych výrobcov alebo poskytovateľov služieb a je zapísané v Registri OZ na Patentovom úrade. Ochrannou známkou môže byť aj obchodné meno.

2. Ochranná doba OZ
- Je 10 rokov odo dňa, keď prihláška prišla na Patentový úrad (možné predlžovanie vždy o 10 rokov).

3. Práva majiteľa OZ
- Výlučné právo označovat svojou OZ výrobky alebo služby, ktoré sú zapísané v registri OZ, alebo užívať OZ v spojení s týmito výrobkami alebo službami.
- Medzinárodné označenie výrobkov alebo služieb chránených OZ je ... Registration.

pokračovanie

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.