Ochranné známky (pokračovanie)

- Bez súhlasu majiteľa nikto nesmie užívat jeho OZ, alebo označenie s ňou zhodné alebo zamenitelné pre výrobky alebo služby rovnakého druhu.
- Majiteľ OZ sa môže domáhat, aby porušenie jeho práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a škoda ( dobré meno ) nahradená.
- Colnica na žiadosť majiteľa OZ neprepustí výrobky , ak ich označenie porušuje práva majitela OZ, ktoré preukáže výpisom z registra OZ.
- Spory zo vzťahov s OZ prejednáva Patentový úrad, prípadne príslušné súdy , pričom sa jednotlivé strany môžu obrátit na patentového zástupcu.

4. Povinnosti majiteľa OZ
1. Majiteľ OZ a jej zmluvný užívateľ ( podľa licenčnej zmluvy o poskytnutí práva užívať OZ ) sú povinní užívať OZ v takej forme, v akej je zapísaná v Registri OZ ( napr. na výrobkoch, obaloch, propagačných a inzertných materiáloch a pod. ).
2. Majiteľ OZ je povinný požiadat Patentový úrad o zápis prípadnej zmeny názvu, sídla, mena, bydliska, predmetu činnosti ...do Registra OZ.

pokračovanie

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.