Úžitkové vzory

Podľa zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, ponúkame Vám prostredníctvom patentového zástupcu vypracovanie rešerše a podanie prihlášky úžitkového vzoru do Registra úžitkových vzorov a Vaše zastupovanie pred úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tak, aby prihláška úžitkového vzoru splňala všetky kritériá pre jej registráciu.

1. Úžitkový vzor (ÚVz) resp. malý patent je priemyselno-právna ochrana všetkých technických riešení, t.j. výrobkov a zariadení, ktorá je nová, priemyselne využiteľná, má určitú technickú úroveň a je zapísaná v Registri ÚVz na Patentovom úrade. Na rozdiel od patentu sa ÚVz nedajú chrániť spôsoby výroby. Medzinárodné označenie výrobkov chránených ÚVz je U.

2. Výhody:
- Touto medzinárodne uznávanou priemyselno-právnou ochranou Vášho výrobku alebo zariadenia, dosiahnete absolútnu ochranu (podobnú ako u patentu) na území Slovenskej republiky, prípadne aj v zahraničí.
- Správne poplatky sú u ÚVz cca o 50 % nižšie ako u patentu.
- Kvalitne spracovanou prihláškou úžitkového vzoru sa zamedzí konkurenčná výroba nielen zhodných, ale aj podobných výrobkov a zariadení.
- Účinkom registrácie úžitkového vzoru vzniká majiteľovi výlučné právo (absolútne) využívať daný úžitkový vzor na určitom teritóriu.
- Súhlas na využívanie ÚVz udeľuje jeho majiteľ iba formou licenčnej zmluvy.

3. Riziká v prípade nechráneného výrobku:
- V prípade, že firma ktorá vyrobí výrobok zhodný s Vaším výrobkom a zabezpečí mu právnu ochranu formou patentu alebo úžitkového vzoru, stáva sa jeho majiteľom . Na základe týchto okolností sa môže súdnou cestou domáhať, aby porušenie jeho práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a škoda (aj dobré meno) Vami uhradená.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.