Znalectvo v odbore priemyselné vlastníctvo

Myslienka.sk poskytuje súdne znalectvo v odbore priemyselné vlastníctvo (nehmotné, autorské, priemyselné, duševné práva), teda v oblasti patentov, vynálezov, priemyselných vzorov, ochranných známok a značiek).

1. Súdno-znalecké posudky
V čase narastajúcej konkurencie na trhu a častých prejavov nekalej súťaže nadobúdajú následujúce súdno-znalecké posudky a expertízy obrovský význam pre štátne orgány (polícia, súdy) ako aj pre klientov:
súdno-znalecké posúdenie vlastníckych vztahov ku nehmotnému, autorskému, priemyselnému a duševnému majetku osôb, podnikatelov a firiem, súdno-znalecké urcenie rozsahu a súdno-znalecké posúdenie miery poškodzovania nehmotného, autorského, priemyselného a duševného vlastníctva osôb, podnikatelov a firiem,
súdno-znalecké posúdenie problémov, týkajúcich sa vynálezcovstva a zlepšovatelstva vo firmách.

2. Súdno-znalecké ocenenia
Pre finančné stanovenie hodnoty nehmotného, priemyselného a duševného vlastníctva, ako aj software a know-how nadobúdajú súdno-znalecké ocenenia velký význam najmä pre:
aktiváciu (pozn. vklad) ocenovaného nehmotného, priemyselného a duševného vlastníctva do majetku firiem
vklad ocenovaného nehmotného, autorského, priemyselného a duševného vlastníctva do majetku novovzniknutých firiem
navyšovanie základného imania firiem; úcely poskytnutia zábezpeky k úveru; úcely prevodu alebo prechodu ocenovaného nehmotného, autorského, priemyselného a duševného vlastníctva medzi firmami alebo podnikatelmi,
vycíslenie výšky majetkovej a nemajetkovej škody pri prejavoch nekalej sútaze, týkajúcej sa nehmotného, autorského, priemyselného a duševného majetku firiem, trhové ocenenie know-how, good-will, marketingových štúdií, projektov, vlastnou cinnostou vytvoreného software, loga, licencií, patentov, priemyselných vzorov, úzitkových vzorov, ochranných známok, obchodného mena a pod.

© Copyright 2000-2006 Myslienka.sk. All rights reserved.